Valdyba

LIETUVOS LIBERALAUS JAUNIMO

VALDYBA

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris vykdo Sueigos sprendimus, rengia ir teikia Tarybai ir Sueigai svarstyti bei tvirtinti jų kompetencijai priklausančių sprendimų projektus, organizuoja LLJ veiką, tvarko LLJ dokumentaciją ir už ją atsako bei nustato duomenų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarką, steigia komitetus ir reglamentuoja jų veiklą, priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviais bei priima sprendimus dėl filialų steigimo ir likvidavimo.

Martynas
Baltramaitis

Politinių reikalų ir švietimo koordinatorius

+370 658 48107

Justina
Golokvoščiūtė

Renginių koordinatorė

+370 699 48868

Valerija
Kozikaitė

Rinkodaros koorinatorė

+370 675 03140

Ilona
Kumpytė

Komunikacijos koordinatorė

+370 647 71283

Izidė
Marcinkutė

Tarptautinių reikalų koordinatorė

+370 625 05066

Darija
Šaranina

Biuro koordinatorė

+370 647 49041

Simonas
Voroblievas

Skyrių koordinatorius

+370 657 64215