Kontrolės komisija

LIETUVOS LIBERALAUS JAUNIMO

KONTROLĖS KOMISIJA

Kontrolės komisija yra kolegialus kontrolės organas, sudarytas iš 3 asmenų. Kontrolės komisija tikrina LLJ ir jos organų veiklos teisėtumą ir tikslingumą, LLJ ūkinę ir finansinę veiklą, sprendžia LLJ kilusius ginčus, teikia metines Kontrolės komisijos veiklos ataskaitas Sueigai, teikia išvadas dėl metinės veiklos arba metinių finansinių ataskaitų rinkinio Sueigai.

Gediminas
Ruginis

Lietuvos liberalaus jaunimo
Kontrolės komisijos pirmininkas

+370 643 53306

Deimantė
Rimkutė

Kontrolės komisijos narė

+370 648 73639

Teresė
Škutaitė

Kontrolės komisijos narė

+370 681 65517