Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Aprašymas

Lietuvos liberalus jaunimas – savarankiška, nepartinė ir nepriklausoma jaunimo nevyriausybinė organizacija, vienijanti liberaliai mąstančius jaunus žmones visoje Lietuvoje bei puoselėjanti laisvės ir teisingumo idėjas. Esame jaunatviški, energingi, veiklūs ir atviri, vienijami laisvės idėjos, besidalinantys žiniomis ir kuriantys galimybes saviraiškai.

Mes manome, kad atviros visuomenės pagrindas yra žmogaus laisvės ir teisės, jų pripažinimas ir saugojimas, laisvoji rinka bei minimalias funkcijas atliekanti valstybė. Tikime, kad kiekvienas žmogus turi laisvę gyventi taip, kaip nori, kai yra derinama laisvė ir atsakomybė, o jo veiksmai nepažeidžia kitų žmonių teisių.

Vertybės

Teisės viršenybės principas – Visi yra lygūs prieš įstatymą, įstatymas yra taikomas visiems vienodai, visuotinai pripažįstamas. Moralė neformuoja teisės.

Minimali valstybė – valstybė atlieka visuomenės saugumo užtikrinimo funkcijas, valstybinis reguliavimas yra minimalus. Kuo mažiau sričių apima valstybė, tuo daugiau galios yra suteikiama piliečiams ir jų dalyvavimui, savarankiškumui ir iniciatyvumui.

Asmens laisvė ir atsakomybė – asmuo yra laisvas elgtis savo nuožiūra, tačiau atsakingas už savo veiksmus. Su kiekvienomis teisėmis ateina pareiga, todėl negalima kalbėti apie absoliučią laisvę.

Privati nuosavybė – tai yra turtas, tam tikromis teisėmis priklausantis fiziniams arba juridiniams asmenims. Privati nuosavybė daro žmogų tuo, kuo jis yra ir suteikia pagrindą vystyti ūkinę veiklą, leidžia egzistuoti ir tobulėti.

Laisva rinka – laisvų, nereguliuojamų mainų sistema tarp suinteresuotų šalių be papildomos/ų trečiųjų šalių įsikišimo. Laisva rinka ir joje veikiantis laisvas kapitalo, žmonių ir išteklių judėjimas garantuoja didžiausią naudą ir ekonominį efektyvumą.

Įvairovės tolerancija – kiekvienas asmuo yra skirtingas ir skirtingai vertina pasaulį, todėl jo pasirinkimas ir elgesys turi būti gerbiamas.

Žmogaus asmeninio gyvenimo neliečiamybė – niekas neturi teisės kištis į asmeninį žmogaus gyvenimą, jis yra neliečiamas ir žmogus turi teisę jį kurti savarankiškai.

Veiklos principai

Laisvė ir atsakomybė – Mes pasisakome už laisvę veikti, pabrėžiame, kad laisvė yra neatsiejama nuo atsakomybės bei laikomės principo, jog mano laisvė baigiasi ten, kur prasideda kito laisvė.

Atvirumas ir tolerancija – Gerbiame žmonių pasirinkimo laisvę, puoselėjame įvairovės toleranciją, esame nevaržomi stereotipų ir prietarų.

Individualumas – Kiekvienas iš mūsų yra unikalus, su savitu požiūriu į pasaulį. Gerbiame tai ir tikime, kad tai yra būtina sąlyga visuomenės tobulėjimui, tad sudarome sąlygas reikšti savitą mąstymą ir elgseną.

Iniciatyvumas – Skatiname žmonių veržlumą, saviraišką, norą judėti į priekį. Manome, jog asmeninė iniciatyva yra kiekvieno žmogaus gyvenimo variklis.

Demokratiškumas –  Kiekvienas turi galimybę reikšti savo nuomonę ir požiūrį, turi teisę būti išklausytas, aktyviai dalyvauti organizacijos veikloje ir valdyme.

Skaidrumas – Savo veikloje mes vadovaujamės skaidrumo ir atvirumo principu, siekia užtikrinti visuomenei ir organizacijos nariams kelti klausimus dėl veiklos ir ją įprasminančių dokumentų bei gauti į juos atsakymus.

Nepartiškumas – Būdami nepartine organizacija, savo veikloje užtikriname visišką atsiribojimą nuo bet kurios politinės partijos ar jos bendrų struktūrų. Tai įprasminame tiek struktūros, tiek veiklos kontekste.

Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©